REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAR-DAR

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór 

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe

 

§1 Postanowienia ogólne:

1.1      Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a)        zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

b)        dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.

c)        świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2      Sklep internetowy jest prowadzony za pomocą domeny www.mar-dar.com Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3      Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest:

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze 

Numer NIP: 6481015106

Numer REGON: 271774929

1.4      Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com  Korespondencję pocztową należy kierować na adres:

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze

1.5      Klientem sklepu internetowego może być – osoba fizyczna lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

1.6      Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. 

1.7      Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8      Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest:

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze 

Numer NIP: 6481015106

Numer REGON: 271774929

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1      W ramach prowadzenia sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2     Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3     Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2.    Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

a) imię i nazwisko, 

b) adres (ulica, numer domu, miejscowość i kod pocztowy), 

c) adres e-mail, 

d) numer telefonu kontaktowego 

e) hasło

W przypadku rejestracji firmy oprócz wyżej wymienionych danych konieczne jest podanie nazwy firmy i numer NIP.

2.3.3.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.3.4.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2.3.5.    Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.

2.3.6.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

2.4.1.1.   Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com. 

2.4.1.2.   Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1.    Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a)         złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie sklepu internetowego;

b)         złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

c)         złożenie zamówienia telefonicznego

3.2.     Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”)

3.3.     Rejestracja polega na utworzeniu konta klienta w systemie sklepu mar-dar.com. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowego. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Prawidłowa rejestracja konta zostanie potwierdzona komunikatem „Konto zostało aktywowane”.

3.3.1.  Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu mar-dar.com polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu wybieramy formę płatności i dostawy. Po sprawdzeniu czy wszystko się zgadza klikamy ikonę „Złóż zamówienie”

3.4.     W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o wybór sposobu dostawy i metody płatności, a następnie o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Po sprawdzeniu czy wszystko się zgadza Użytkownik klika ikonę „Złóż zamówienie”

3.5.    Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora):

3.6.1.    Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj; przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.

3.6.2.    Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.

3.7.      W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.     

3.8.      Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.9.      Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przystąpienie do realizacji zamówienia osobną wiadomością mailową.

3.9.1.   Oferta złożona przez klienta, a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaję go wiązać.

3.9.2.   Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.9 niniejszego regulaminu)

3.10.   Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników)

3.11.   Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.

3.12.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system sklepu internetowego (§3.8 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a: 

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze 

Numer NIP: 6481015106

Numer REGON: 271774929

3.13.   Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.9 Regulaminu.

3.14.   Informacje handlowe zamieszczone w sklepie internetowym nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1     Płatność

4.1.1.    Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt wysyłki.

4.1.2.    Cena poszczególnych towarów prezentowana w sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3.    Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) bezgotówkowej :

- płatność przelewem na rachunek sklepu

- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest www.przelewy24.pl

Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

4.1.4.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2.    Wysyłka towarów

4.2.1.    Zamówienia złożone  przez klientów sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 

4.2.2.    Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. 

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.8 niniejszego regulaminu).

4.2.4.    Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

4.2.3.    Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Każdorazowo Klient jest informowany o tym jakiemu przewoźnikowi zostało powierzone dostarczenie zamówienia.

4.3.    Odbiór towarów

4.3.1.    Sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2.      W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.    Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4.    W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1.     Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

5.2.     Administratorem danych osobowych jest

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze 

Numer NIP: 6481015106

Numer REGON: 271774929

5.3.     Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.3.     Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.4.     Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres : 

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze 

Numer NIP: 6481015106

Numer REGON: 271774929

Bądź mailowo: mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com

§ 6 Reklamacje

6.1.     Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze

6.1.3.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres: 

mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com bądź listownie na adres sklepu:

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze

6.2.2.    W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak: adres e-mail, rodzaj produktu, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3.    Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Kupującego. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. Towar musi być starannie zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.   

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1.     Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2.   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.

8.1.3.   Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5.   Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

8.2.     Informacja dla klienta sklepu internetowego, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1.    Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”  Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com

 8.2.2.    Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: mardar.sklep@gmail.com lub kontakt@mar-dar.com z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3.     Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1.      W zależności od tego, z jakiej formy przewidzianej przez system sklepu internetowego zakupu klient zdecyduję się na kupno produktów oferowanych przez sprzedawcę - utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1.   Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z §3 ust.3.2.3 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.

8.3.1.2.   Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką towaru dowodu zakupu.

8.3.2.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

8.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

8.4.1.   Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

8.4.2.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

8.4.3.    Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

8.4.4.    Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

8.4.5.   Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5.    Zmiany w regulaminie:

8.5.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2.    Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7.    Rozstrzyganie sporów:

8.7.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.7.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Zdjęcia znajdujące się na stronie www.mar-dar.com są własnością firmy

MAR-DAR Dariusz Szulc

ul. Jana Galla 29

41-800 Zabrze

Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.